ASEF AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI HAKKINDAKİ DÜZENLEMELERLE İLGİLİ ÇALIŞMASI

  • Yazının Tarihi: 14 Nisan 2017
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

 

SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ SORUNLAR:

1-SORUN: Kamu dışı Çalışan Aile Sağlığı Elemanlarının (ASE)  Kadro durumu.

ÇÖZÜM:Kamu dışı olarak çalışan ASE ler diğer kadrolu olarak çalışanlarla ,çalışma ortamında  aynı hak ve sorumluluklara  sahip olmalarına rağmen,yeni  sözleşme yapmadıkları zaman( mecburi  yer değişikliği vb.) açıkta kalmaktadırlar.Olası anlaşmazlık durumlarında açıkta kalma endişesi ile uygulanan mobinglere katlanmak zorunda kalmaktadırlar.Kamu dışı çalışanlara kadro verilmesi yada yeni sözleşme imzalayana kadar Toplum Sağlığı Merkezlerinde(TSM) istihdamı  sağlanmalıdır.

2 –SORUN: Sözleşmelerin Tek Taraflı Yapılması

ÇÖZÜM; Sözleşmelerin tek taraflı değil taraflar arasında karşılıklı mutabakatla sağlanması Sağlık Bakanlığı ile Aile Hekimliği Çalışanlarını temsilen AHEF ,ASEF, TAHUD ve aile hekimliği çalışanlarını temsil etme çoğunluğu bulunan sendika ile sözleşme döneminde masaya oturulmalıdır.Sözleşme şartlarını karşılıklı belirlemelidir.

İZİNLE İLGİLİ SORUNLAR:

3-SORUN: izinler ve  Yıllık izinlerde  vekalet bulma zorunluluğu

ÇÖZÜM: Ücretli yıllık izin hakkı aile hekimliğinde mevcut değildir. Aile  hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına yılda 30 gün ücretli izin hakkı, yerine birisini bulma zorunluluğu kaldırılarak verilmelidir.

****Yıllık izin talebimiz yerine gelene kadar ,mağduriyet yaşayan tek birimlik ASM lere vekalet bulma zorunluluğu kaldırılarak 30 gün ücretli izin hakkı kullandırılabilmeli

****Özellikle kronik hastalıklarda (kanser vb) izin hakkının 657 sayılı devlet memurluğu kanununda olduğu gibi maksimum 18 ay olacak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir .Yine yıllık izin hakkı olduğu gibi bu zor durumda çalışan ücretinin kesilmesi engellenmeli, aile hekimi ve aile sağlığı elemanı vekaletle bakacak birini aramamalı ve görevlendirme müdürlükçe yapılmalıdır.

****Millet vekili aday adayı olunması veya belediye seçimlerinde aday olunması ve seçilememesi durumunda ilgili Aile Hekimliği Çalışanı 1 ay içerisinde başvurup tekrar  görev yerine dönebilmeli

****Kongre süre kısıtlaması olmaksızın 2 yurt içi -2 yurtdışı olmak üzere 4 kongre izin hakkı olmalı

****Doğum izinlerinde de yıllık izinde olduğu gibi vekalet bulma zorunluluğu kaldırılmalı ve ücret kesintisi yapılmamalıdır.

****Doğum sonunda ücretsiz 1 yıl izin hakkı verilmelidir.

****Sözleşme sonrası kalan yıllık izin devredilmeli, isteğe bağlı kullanılmayacak sürelerin ücreti Bakanlıkça ilgili kişiye ödenebilmelidir.

****Mazeret izinlerinde de  (1. derece yakının kaybedilmesi, doğum vb.)  ücret kesintisi  yapılmadan ,657 de olduğu gibi 10 günlük mazeret izin hakkı verilmeli.

.****657 de olduğu gibi, Anne,baba,eş, çocuk ve kardeş den birinin hastalığı sebebi ile raporla belgelenen durumlarda 3 ay hastalığın devamı halinde 3 ay daha refaket izni hakkı tanınmalıdır.

4-SORUN: EMEKLİLİK VE ÖZLÜK HAKLARIMIZDAKİ KAYIPLAR

ÇÖZÜM: Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarına diğer kamuda çalışan sağlık personeline verilen sabit ödeme kadarının emekliliğe yansımasının sağlanması gerekir.

****4927 sayılı kanunla çalışanlarda olduğu gibi çalışanlarına verilen SGK veya Emekli sandığından emekli olma hakkının Aile Hekimliği Çalışanlarına da verilmelidir.

****Aile Hekimliği çalışanlarına diğer meslek gruplarında olduğu gibi 4 yılda 1 yıpranma payının verilmesi sağlanmalı

****Kamu dışı açıktan çalışan Aile hekimliği çalışanlarına görevden ayrılmaları durumunda iş sonu tazminatının ödenmesi sağlanmalıdır.

ÜCRETLERLE İLGİLİ SORUNLAR

5-SORUN :Aile Hekimliği Çalışanlarının zaman içinde ücretlerinde kayıplar meydana gelmiştir.

ÇÖZÜM: Diğer kamu görevlilerine yapılan ödemelerin (aile yardımı ,çocuk,eş yardımı,kreş yardımı,yemek vb.)Aile Hekimliği Çalışanlarına da yansıtılmalıdır.

****Aile Hekimliği uygulamasından bu güne ,Aile Hekimliği birim çalışanlarının ücretlerinde meydana gelen reel kaybın giderilmesi (vergi diliminin düşürülmesi)

****Nüfusları zorunlu düşen (göç gibi nedenlerle)merkeze yakın bölgelerin Aile Sağlığı Merkezlerinin  merkeze çekilip, geride kalan nüfusun gezici hizmet bölgesi kapsamına alınmalıdır. Eğer bu birimler ,taşınamaz yada o bölgede çalışması istenirse ,nüfus kayıpları dikkate alınarak Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanının eşit kazanç ilkesi gereği katsayılarının merkezlere göre kayba uğramayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. 15 km şartının ve tek Aile Hekimliği birimi şartının yeniden değerlendirilerek kaldırılması gerekir.

****Sosyogelişmişlik  ücreti alan ilçelerdeki ilçe içinde de ayrıma gidilmelidir..İlçenin uzak kasabasındaki Aile Hekimliği Çalışanında ilçe merkezinden daha fazla sosyogelişmişlik ücreti ödenmeli ve özellikle kırsal çalışan Aile Hekimliği Çalışanlarının mağduriyeti giderilmelidir.

****Gezici hizmete yol harcırahı dışında hasta başına verilen ücretlendirmenin nüfus üzerinden hesaplanarak ASE ye de verilmesi düzenlenmelidir.

****Aile  Hekimliği nüfus politikası 2023 yılına kadar 2000 nüfus seviyesine düşürülmeli ve bu düşüş sırasında Aile Hekimliği Çalışanlarının hiçbir şekilde bugün 4000 nüfus üzerinden alınan ücretten daha az ücret almamaları sağlanmalıdır. Aile Hekimliği Çalışanlarının yıllar içinde ülkemiz bünyesinde yeterince pay alamadıkları ,hatta reel anlamda gelir kaybına uğradıkları gerçeği göz ardı edilmemeli Aile Hekimliği çalışanlarının gelir düzeyinin bugünden daha çok olması için gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.

*****Başka birimin ASE nın yerine görevlendirme verildiğinde ödenen ücret çok az. İki birimin işini yüklenen ASE ye ödenen ücret % 50 den az olmamalı.

******Boş birimle anlaşma imzalayan ASE ye ödenen ücret 1000 kişi üzerinden hesaplanıyor ,bu ücretin ASE’ yi mağdur etmeyecek seviyeye çıkarılması  gerekmektedir.

6-SORUN: ASE olarak çalışanların iş yükü altında ezilmesi ve karşılığını alamaması

ÇÖZÜM: TSM ve diğer yerlerde sağlık çalışanları ile arasında ücret konusunda fark olmadığından ASE olarak çalışmanın ücret ve pozitif performansında artırım yapılmalıdır. AH ve ASE lerin performanslarının ayrılması ile muayeneler dışında Aile Hekimliğinin diğer bütün işlerini yüklenen ASE’lerin iş yükünün azaltılması.

7-SORUN: A ve B sınıfı Aile Hekimliği birimlerinde esnek mesai uygulaması ile iş düzeninin bozulması.

ÇÖZÜM: Sınıflandırmadan dolayı nöbet usulü mesai düzenlemesi nedeniyle erken çıkan yada geç gelen ASE’nin işleri diğer arkadaşlarında yoğunluğu artırmakta ve hasta ile iletişimin kopmasına neden olmakta. Sınıflandırmadan dolayı alınacak sigortalı elemanın bu esnek mesailerde çalıştırılması ile mağduriyet giderilebilir.Ayrıca alınacak eleman katagorilerinden tıbbı sekreterin çıkarılması.(evrak lar elektonik belge sistemi EBYS üzerinden gelip gönderilmekte,bunlarda AH’minin elektronik imzası ile işlem görmekte.Sıra için her ASM de sıramatikler bulunmakta)

 

HASTA KAYITLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR:

7-SORUN: Hasta verilerinin kurumlar arası karşılıklı görülememesi

ÇÖZÜM: Önlenebilir hastalıklarda kurumlar arası koordinasyonun sağlanması (KETEM taramaları, gebelik tetkikleri ve sonuçları, kronik hastalık verileri vb)

8-SORUN: Özel sağlık hizmeti veren kuruluşlardan geri bildirim alınamaması (gebelik bildirimleri-gebelik izlemleri, gebelik sonlandırmalar-aşı uygulamaları-bebek çocuk takipleri vb )

ÇÖZÜM: Özel hastane ve özel sağlık hizmeti veren diğer kuruluşlardan geri bildirim yapmayanlara cezai uygulama zorunluluğu getirilmesini ve böylece aile hekimliği çalışan larının  mağduriyetinin giderilmesi

****Hasta kayıtları düzenli veri gönderimi ile bildirilmeli

****Bilişim firmaları ile görüşülerek denetlenmeli , bakanlık ve aile hekimliği  ortak dili ile standart yazılım geliştirilmeli

****Hepatit B 1. Doz aşısı doğumun gerçekleştiği hastane tarafından yapılmakta bunların sisteme de aynı kurum tarafından girilmesi ve veri gönderimi sağlanmalı. AH ve ASE  performansından çıkarılmalı.

9-SORUN: Aşılar izlemler eğitimler yapılırken enjeksiyon  vb. tarzı  diğer işler  ASE leri yavaşlatmakta ve zaman kaybına uğratmaktadır Halk eğitimlerine yeterince zaman ayrılamamaktadır. Ayrıca asıl amaç 1. Basamak koruyucu sağlık hizmetlerine bebek , gebe vb izlemler esnasında hastalar tarafından sözlü yada fiziksel şiddete maruz kalmasına sebep olmakta.

ÇÖZÜM: Üç aile hekimine bir ilave Aile Sağlığı Çalışanı ile çözülmeli gelen ilave Aile Sağlığı Çalışanının görev tanımı netleştirilmeli ilgili birimdeki Aile Hekimliği çalışan personeli ile koordineli ve uyum içinde çalışmalıdır.

 

 

 

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI İLE İLGİLİ SORUNLAR:

10-SORUN:Sağlık okur yazarlılığının olmaması

ÇÖZÜM: Sağlık okur yazarlığı kapsamında aile hekimliği hizmet çerçevesinin topluma doğru anlatılması  ,misafir hasta –misafir aşı –misafir izlem karmaşasının çözümü noktasında TSM-HSM çalışanlarının mevzuata uygun çalışması .

****Bu konuyla ilgili iller arası farklı uygulamaların ortadan kaldırılması

**** Aşı ,gebelik bildirimleri ,15-49 yaş kadın izlemlerinde  Aile bireylerine mevzuat ile bir yükümlülüğün hissettirilmesi.

**** Toplumun sağlık okuryazarlığı kapsamında aşı-izlemler-bebelik bildirimleri -15 -49 yaş kadın izlemlerinin önemi topluma anlatılmalı ve kamu spotları düzenlenmelidir.

****Kanser taramalarının Aile Hekimliği sisteminde pozitif performans olarak düzenlenmesi sağlanmalı

11-SORUN : Bireylere yeterince sağlık sorumluluğu verilmemesi

ÇÖZÜM: Sorumluluğunu yeterince yerine getirmeyenler için hizmet geri ödemelerinde katkı payı arttırılması vb. SGK ödemesi yaptırımları olmalı.

12- SORUN : Kişi kaydının yapılmasında ve silinmesinde yaşanan sıkıntılar ve uygulamaya etkisi

ÇÖZÜM: Düzensiz göçmenlerin Aile Hekimlerine habersiz kayıt edilmesi ,bunlara ait kayıt bilgilerinin eksik olması (tel adres vs)ve bu nedenle kişilerin takip edilememesine rağmen performans uygulamasına dahil edilmesi sorun yaratmaktadır.Aile hekimliği bilgisi dahinde kayıtların yapılması.

****Mevsimsel tarım işçi hareketlerine dair bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından paylaşımı sağlanmalıdır

**** Göç tespit edildiği halde Aile Hekiminde kayıt düşme işleminin yapılamaması ve muhtarlardan göç bildirim tutanağı istenmesi

**** Kayıt bildirim sisteminin güvene dayalı ve kullanıcı dostu bir bakışla revize edilmesi ,MERNİS adresine göre göç gittiği tespit edilen kişilerin  aile hekimi nüfusunda çıkarılması ve göç gittiği yerdeki TSM tarafından o bölgedeki Aile Hekimine bilgi verilerek atama yapılması .

**** Yeni doğan kayıtlarının özellikle göç tespiti bildirildiği ya da ulaşılamadığı halde otomatik Aile Hekimine atanması  yapılmakta. Yeni doğan ,göç dalgaları ile gelen kişiler hakkında ,atandığı aile hekimlerinin mutlaka bilgilendirilmesi(iletişim bilgileri vs)atanırken kişinin Aile Hekimine uzaklığı gibi reel durumların göz önünde bulundurulması

 HİZMETİÇİ EĞİTİMLER İLE İLGİLİ SORUNLAR:

13-SORUN: Aile hekimliği eğitimlerinin geleceğine dair planlarının ortak hazırlanması ihtiyacı

ÇÖZÜM: Aile hekimliği eğitimlerinin AHU tarafından ASEF ve AHEF işbirliği ile birlikte planlanarak düzenli şekilde verilmesi

****ASE lerin hizmet içi eğitimleri düzenli olmalı ve AH ile beraber düzenlenmelidir.

****ASE olarak çalışanlara da iş yeri hemşireliği hakkı verilmelidir

****TSM ve HSM de çalışan Hemşirelerde ve Aile Hekimlerinde olduğu gibi dışarıda 10 saat çalışma hakkı tanınması.

14-SORUN: Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu olarak bağımsız eğitim, kongre ve seminerler düzenlenmesinin önündeki yasal engeller

ÇÖZÜM: Aile Sağlığı Elemanları mesleki örgütlerinin aile sağlığı çalışanlarına yönelik eğitim, sempozyum ve kongreleri düzenleyebilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerinin yapılarak, hekim ve diğer örgütlerden bağımsız bir şekilde  hareket etmesi sağlanmalı.Kongrelerin Bakanlık tarafından desteklenmesi.

AŞILAR VE SOĞUK ZİNCİR İLE İLGİLİ SORUNLAR:

15-SORUN: TSM ler tarafından yapılan aşı dağıtımının araç yetersizliği mazeretiyle uzun aralıklarla yapılması dolayısıyla stok da fazla aşı bulundurma zorunluluğunda kalınması

ÇÖZÜM: Öncelikle yetkili kurum tarafından araç temini sağlanması ve TSM tarafından haftalık aşı dağıtımı yapılması sağlanması stok ta aşı birikimine engel olacaktır.Stokta aşının az olması soğuk zincir kırılmalarında aşı zayiatını azaltacaktır ve stok ta aşı miktarı azalacağı için bölgesel aşı yetmememe sorunu çözülecektir.

16-SORUN: Aşı uygulanan merkezlerin farklı iklimler olan bölgelerde bulunması nedeniyle soğuk zincir kırılmasının sıkça yaşanması ,soğuk zincir yükümlülüğünde ve cezalandırmada bir standardizasyon olmaması

ÇÖZÜM: Uygun aşı dolaplarının  olmaması ,Aşı dolapları jeneratör güç kaynağı ,vb cihazlar için teknik standardizasyonun belirlenmesi ,standardize edilmemiş durumlarda cezalandırmanın anlamsızlığı,bu gibi durumlarda danışmanlık hizmeti vermek amacı ile bir birim oluşturulması  ,Bakanlıkça aşı dolapları ile standartlar belirlenmeli ve ilgili mevzuata eklenmelidir. Aşı dolabı bakanlıkça temin edilmelidir.

****Bağışıklama programı yeniden revize edilmeli ve Dünya Sağlık Örgütü verilerini baz alınarak hazırlanması ve uygulanması sağlanmalıdır.

****Teknik imkanlardan azami şekilde faydalanılarak insan hatasını –ihmalini en aza indirecek uygulamalar geliştirilmelidir ,bu uygulamaların işleyişi kullanılabilirliği, çözüm odaklı oluşu  denetlenmelidir.

**** Yönetmelikte her soğuk zincir kırılmasında ceza verilir yada soruşturma açılır diye bir madde yoktur. Yönetmelikte gerekli önlemleri alma şartı aranmaktadır.ASM de gerekli önlemlerin alınmasına rağmen öngörülmeyen örneğin fridge –tag pilinin bitmesi gibi sebeplerden dolayı meydana gelen soğuk zincir kırılmalarında hatta aşı zaiyatı olmamasına rağmen TSM ler hemen puan cezası yoluna başvurmaktadır.Bu da bize TSM aşının korunması çabasında değil ASM çalışanlarına ceza verilmesi çabasında izlenimi uyandırmaktadır.

****TSM ler aşının korunması yönünde diğer ASM lerde elde ettiği pozitif yaklaşımları bulguları bilgileri ASM lerde paylaşıp aşının daha iyi saklanası konusunda eğitici ve öğretici rolünü benimseyip uygulayabilir.

****ASM bölgesinde planlı ve uzun süreli elektrik kesintilerinde yada ASM  lerde lokal meydana gelen elektrik arızalarında, uzun süreli tatillerde yada tek hekimli ASM lerde yıllık izinler gibi durumlarda soğuk zincir kırılımı önceden belli iken bazı illerde TSM   aşıları kabul etmemekte.TSM lerde aşıların uygun koşullarda saklanması olanaklarının arttırılması ve uygulanılabilir olması, AH ve ASE yi yalnız bırakmaması

17-SORUN : Aylık yapılması gereken aşıların THSK tarafından yeterli ve zamanında temin edilememesi ve performans cezası

ÇÖZÜM: Aylık yıllık hedef  nüfusa göre aşı istemi yapılması aşıların zamanında temin  edilmesi

****Aşı zamanında temin edilemiyorsa performans itiraz evrakları istenmemesi gereklidir. Evrak İstenmesi,bilinen bir sebebin açıklamasını istemektedir buda hem doğaya zarar hem bizim harcadığımız zamana zarardır, birde TSM ve HSM de hazırlanan bu evrakların saklanması için dolap ve oda gerekli bu evrakların 5 yıl saklanacağını düşünürsek bunun memleket ekonomisine verdiği zararı da göz ardı edemeyiz.Bu konuda zaten bizim ihmalimiz yoktur.Günümüz her şeyi elektronik ortamda halletmeye çalışırken böyle bir evrak birikimi hazırlayana da saklayana da büyük eziyettir.İtiraz evrakları hazırlanması gereksizdir. Aşı temin edilemiyorsa, ay sonunu beklemeden ilgili aşıyı performans kriterlerinden çıkarmalıdır yada aşı eksikliğinde AHBS sisteminde ertelemenin sağlanması  yapılmalıdır.

****Aşılar ayrıca sadece performans kriteri olarak görülmemelidir. Biz ASM çalışanlarına da sadece ceza verilerek boşluklar araştırılmamalıdır.THSK +HSM+TSM +ASM  işbirliği içerisinde dostane bir çalışma sergilenmelidir.

18-SORUN: Misafir hasta ve Bağışıklama’sında TSM lerde poliklinik açılmaması

ÇÖZÜM: Mülteci hastaların misafir hasta olarak değil yabancı uyruklu hasta olarak kabul edilmesi ,TSM lerde polikliniklerin kesinlikle açılması ,açılamayan bölgelerde  Aile Hekimine kesin kayıtlı hasta yapılmaması ve performansa tabi olmadan hizmet sunulması ,hizmet sunulması sırasında yabancı uyruklu hastaların tüm adres bilgileri (TÜİK-MERNİS)ve iletişim bilgilerine eksiksiz ve Aile Hekimliği birimi tarafında ulaşılabilmesi sağlanmalı.

19-SORUN: İş yeri Hekimlerince Erişkin aşılamaların ilgili kurum tarafından yapılmaması ,DT HEPATİT B aşısı gibi ASM ye yönlendirilmesi

ÇÖZÜM : -İlgili mevzuatın (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) titizlikle uygulanması, -Erişkin aşılamalar için uygulamanın Aile Hekimliği birimlerince yapılmaması, (acil durumlar hariç)

******Dİaliz merkezlerinde hepatit b aşısı yapılmasının sağlanması

******İş yeri girişinde DT aşısı uygulamasının iş yeri tarafından yapılması

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın